מדיניות פרטיות

המפעילה מתחייבת לא לעשות כל שימוש בפרטים האישיים של המשתמשים מלבד לצורכי האתר ובהתאם למדיניות הפרטיות שלה ומהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה ובהתאם לאמור בכל דין. יחד עם זאת, המפעילה שומרת על זכותה לאסוף מידע הנוגע לדפוסי השימוש באתר וברשת, ולהשתמש במידע זה לצורך שיפור השירותים באתר, הפעלתו ותכניו, והכל כפוף לאמור במדיניות הפרטיות של המפעילה ולאמור בכל דין. למען הסר ספק, מובהר, כי פרטי כרטיסי אשראי שמוזנים במערכת המפעילה נשמרים, מוצפנים, ומאובטחים בהתאם לתקני אבטחת מידע בינלאומיים מחמירים ביותר.

רישום לשירותים

חלק משירותי האתר טעונים הרשמה. במסגרת ההרשמה תידרש למסור מידע אישי, כדוגמת שמך, עיר המגורים שלך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, טלפון, גיל ופרטים נוספים. חלק מהשדות הינם חובה. ללא מסירת הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא יהיה ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום. באחדים מהשירותים תתבקש להוסיף ולמסור נתונים נוספים המתחייבים מאופי השירות. המפעילה מתחייבת לעשות שימוש במידע הנמסר לצרכי האתר בלבד. 
מובהר בזאת למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית כלשהי למסור את הפרטים האישיים, ומסירת הפרטים האישיים תלויה ברצונו ובהסכמתו של המשתמש. עם זאת, ידוע למשתמש כי מסירת פרטים אישיים מסויימים הינה תנאי לרישום לאתר ו/או לעשיית שימוש בשירותים הכלולים באתר

השימוש במידע

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע על אופן השימוש שלך באתר. העמודים שצפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך וכו'. המפעילה תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת הליך ההרשמה לשירותים השונים באתר ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו ו/או על פי הוראות כל דין - וזאת למטרות המפורטות להלן:

 • כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים נוספים שמפתחת המפעילה, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר המפעילה.
 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר. המידע שישמש את המפעילה לצורך כך יהיה לצורך סטטיסטיקות בלבד.
 • המפעילה רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיה וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי ממפרסמים אחרים ("המידע"). מידע כזה ידוור ו/או ישלח אליך, אולם, בכל עת תוכל לפנות למפעילה בכתב או בלחיצה על כפתורי הסרה בבקשה להסירך מרשימת התפוצה של מידע זה. המפעילה לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.
 • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים (כגון: כמות הקלקות, כמות צפיות וכו'), לרבות מפרסמים. מידע זה, אם יועבר לצדדים שלישיים, לא יזהה אותך אישית.
 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר
 • מקסום חשיפת המשתמש לאפשרויות התעסוקה הזמינות.
 • לצורך חשיפת קורות החיים של המשתמש למירב אפשרויות ההעסקה, כמפורט בתקנון האתר ו/או במדיניות זו.

מסירת מידע לצד שלישי


      המפעילה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע אלה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

 • במקרה שתאשר למפעילה להעביר את פרטייך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות במקרה של מתן הסכמתך להעברת קורות חייך למעסיקים.
 • במקרה בו כניסתך לאתר ו/או התקשרותך עם המפעילה היו דרך אתר אינטרנט של מפעיל אחר או דרך אתר משותף של המפעילה עם מפעיל אחר.
 • במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר, את הוראות הסכם ההצטרפות לאתר או איזה מהשירותים המוצעים בו או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה;
 • אם יתקבל בידי המפעילה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי;
 • כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המפעילה או כל צד שלישי אחר אשר בהקשרו נדרשת המפעילה למסור מידע;
 • בכל מקרה שהמפעילה תסבור, כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;
 • במקר בו המפעילה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר – ו/או במקרה ותתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי – במקרה כזה, המפעילה תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו

דברי פרסומת ודיוור ישיר


בעצם השימוש באתר ו/או הגלישה באתר ו/או צריכת איזה מן השירותים המסופקים באמצעות האתר נותן המשתמש לחברה הרשאה והסכמה לכך שהפרטים האישיים שמסר המשתמש לחברה ישמשו לצורך משלוח דברי פרסומת מטעם החברה למוצרים או שירותים מסוג השירותים שיצרוך המשתמש מן

החברה. המשתמש רשאי להודיע לחברה בכל עת, בהליך הרישום לאתר או לאחר מכן, כי הוא מסרב לקבל דברי פרסומת כאמור, וזאת בהודעת דואר אלקטרוני לכתובת jobs@glatjobs.co.il או בכל דרך אחרת אשר תאפשר החברה למשתמש.

על מנת למקסם את חשיפת המשתמשים לאפשרויות התעסוקה הזמינות ולהגביר את סיכוייהם למציאת עבודה, רשאית החברה לשלוח אל המשתמשים באמצעות הדואר האלקטרוני / SMS הודעות בדבר הצעות עבודה, שירותים שמציע האתר, מידע שיווקי, פרסומי וכיוצ"ב,
הן מטעמה והן מטעם צדדים שלישיים המעוניינים לפנות בהודעות כאמור אל משתמשי האתר,
 וזאת באמצעות פניה המתבססת על חיתוך נ
תוני משתמשים לפי איפיון אחד או יותר. כמו כן, רשאית החברה להעביר לצדדים שלישיים מידע אודות פרטי ההתקשרות של המשתמשים בהתבסס על חיתוך נתוני
משתמשים לפי איפיון אחד או יותר, לרבות לצדדים שלישיים כגון מעסיקים וחברות מסחריות המעוניינות בשליחת הודעות והצעות כאמור למשתמשי האתר.

בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות-התשמ"א, 1981 (להלן: "החוק"), רשאי משתמש לחזור בו מהסכמתו כאמור ולדרוש בכל עת, את הסרת פרטיו ממאגר המידע של החברה באמצעות שליחת בקשה לכתובת מייל jobs@glatjobs.co.il. 
החברה מתחייבת לבצע את מחיקת פרטי המשתמש ממאגריה בתוך 14 
ימי עסקים. יובהר שהסרה כאמור תבוצע אך ורק ביחס לשימוש בפרטים האישיים לצורך דיוור ישיר ושירותי דיוור ישיר, והחברה תהא רשאית להמשיך ולשמור את הפרטים האישיים שמסר המשתמש בכפוף להוראות כל דין.  
בכל מקרה, אין באמור לעיל כדי לחייב את החברה למחוק  נתונים שנצברו אודות השימוש שעשה המשתמש באתר, שכאמור נועדו לצורך ניתוחים סטטיסטיים ובכל אופן לא יזהו את המשתמש באופן אישי).

אבטחת מידע

המפעילה מייש
מת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, המפעילה לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. המפעילה בוחנת מעת לעת את אבטחת המידע של האתר ומבצעת שינויים ושידרוגים בהתאם לצורך, כדי לשמור על רמת אבטחת המידע של האתר.

החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר ו/או עקיף אשר ייגרם למשתמש במקרה של חשיפת המידע עקב חדירה בלתי מורשית של צדדים שלישיים או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים שאינם בשליטתה של החברה.
 

זכות לעיין במידע ולעדכונו

על-פי החוק כל אדם זכאי לעיין במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לחברה בבקשה לתקן את המידע או למחקו. פנייה כזאת יש להפנות אל כתובת המייל jobs@glatjobs.co.il 


Cookies  - 'עוגיות'

האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולם השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי המפעילה. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך ובאפשרותך למחוק ו/או לאפס אותם. אם לדוגמה, אתה משתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, תוכל למצוא אותם בספריה c/windows/cookies וכן ב- c/windows/Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתרים, מהיכן הגעת אל האתרים, מדורים ומידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. הם משמשים גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטיך בכל פעם שאתה מבקר מחדש באתר, המחייבים רישום.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך נא היוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים. בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה- Cookies במחשבך בכל רגע.

שינויים במדיניות הפרטיות

המפעילה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר הבית.
על מדיניות זו יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. כל דבר ועניין הקשורים למדיניות זו יהיו נתונים לסמכותו הבלעדית של בית המשפט המוסמך בעיר תל-אביב-יפו.


עדכון אחרון: 11/4/21